Forfatter: Elvir Mesanovic

Ny jernbane mellem Silkeborg og Aarhus – skal din ejendom eksproprieres, og kan det ske allerede nu?

Der er indgået en politisk aftale om at etablere en ny jernbane mellem Aarhus og Silkeborg (aftale om infrastrukturplan 2035).

Arbejdet med at etablere den nye jernbane igangsættes i 2026, og jernbanen forventes at stå klar i 2032.

Den endelige linjeføring for jernbanen er endnu ikke fastlagt endnu. Den foreløbige linjeføring for jernbanen følger af Trafikstyrelsens forundersøgelse af jernbane fra 2016. Til afklaring af den endelige linjeføring skal der udarbejdes en detaljeret undersøgelse.

Spørgsmålet er herefter om ejendomme som berøres af den nye jernbane, kan kræves eksproprieret allerede nu ved en fremrykket ekspropriation (også kaldet forlods overtagelse).

Det følger af jernbanelovens § 33, at ejeren i særlige tilfælde kan anmode staten om fremrykket ekspropriation. Kravene for at kræve fremrykket ekspropriation er følgende:

– Ejeren skal anmode anlægsmyndigheden om at overtage ejendommen,
– Der skal foreligge særlige tilfælde. Særlige tilfælde kan f.eks. være væsentlige økonomiske konsekvenser, som en virksomhed kan afværge ved at fremrykke ekspropriationen, eller det kan være, at ejeren har særlige personlige årsager (f.eks. sygdom, alder eller andre sociale årsager) til at bede om fremrykket ekspropriation.
– Ejeren af ejendommen skal berøres særligt indgribende. Særligt indgribende skal forstås således, at der skal være betydelig risiko for, at ejendommen senere totaleksproprieres eller hvis ejeren påføres væsentlige ulemper i forbindelse med jernbanens anlæg.
– Ejendommen kan ikke sælges på normale vilkår som følge af den planlagte jernbaneprojekt. Til afklaring heraf vil være nærliggende at indhente en ejendomsmæglervurdering
– Der skal udarbejdes et detaljeres projekt for jernbanen. Dvs. at bl.a. jernbanens linjeføring skal være fastsat og afklaret.

Som anført ovenfor foreligger der endnu ikke en detaljeret undersøgelse af jernbanen, hvorfor jernbanens linjeføring ikke er fastlagt endnu. Som følge heraf kan fremrykket ekspropriation endnu ikke kræves gennemført. Så snart der foreligger detaljeret undersøgelse, vil der være mulighed for at ansøge anlægsmyndigheden om fremrykket ekspropriation. Hvorvidt ansøgningen om fremrykket ekspropriation kan gennemføres, vil afhænge om ejeren kan opfylde ovennævnte betingelser for fremrykket ekspropriation.

I forbindelse med ekspropriation har ejeren af den eksproprierede ejendom krav på fuldstændig erstatning, hvilket svarer til, at ejeren har på handelsværdien af den eksproprierede ejendom eller som følge af der bliver pålagt ejendommen begrænsninger som følge af jernbanens anlæg. Erstatningen er skattefri. Til afklaring af ejendommens handelsværdi vil det bero på ejendommens nuværende og forventede udnyttelsesmuligheder (forventningsværdi), ligesom handelsværdien skal søges fastsat i sammenlignedige ejendomme i området. Det anbefales at man laver egne forundersøgelser af handelsværdien forinden mødet med ekspropriationskommissionen i forbindelse med erstatningsfastsættelsen.

Kontakt advokat Elvir Mesanovic for at høre mere om muligheder for at ansøge om fremrykket ekspropriation eller hvis du har spørgsmål omkring ekspropriation i øvrigt.