Privatlivspolitik

Nedenfor kan du læse om, hvordan vi hos KASUS Advokater behandler personoplysninger som led i vores udøvelse af advokatvirksomhed. Nærværende orientering vedrører dig, som er klient, part eller en øvrig person, hvis oplysninger har relevans for behandlingen af en af de forskelligartede sager, vi varetager.

Kontaktoplysninger og dataansvarlig

KASUS Advokater er som klart udgangspunkt dataansvarlig for behandlingen af personoplysninger i forbindelse med firmaets sagsbehandling.

Identifikation:

KASUS Advokater Advokatpartnerselskab
Torvet 1A
8600 Silkeborg

post@kasusadvokater.dk

CVR-nr. 40 58 47 14

Tlf. +45 33 60 30 00

 

Formålene med vores persondatabehandling, typer af oplysninger, der behandles samt vores behandlingsgrundlag

Vi bruger dine personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for vores sagsbehandling. Vi behandler oplysningerne for at kunne drive advokatvirksomhed og for at kunne indgå og opfylde den aftale om juridisk bistand, vi evt. er ved at indgå eller har indgået med dig (eller den virksomhed, som du repræsenterer). Behandlingen sker med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b og/eller med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.

De mere specifikke formål med persondatabehandlingen og typen af personoplysninger, der behandles, afhænger i høj grad af den konkrete sag.

De typer af oplysninger, vi behandler, er almindelige personoplysninger, legitimationsoplysninger og oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser.

I nogle tilfælde behandler vi også egentlige følsomme oplysninger i reglernes forstand.

Når vi hos KASUS Advokater behandler følsomme oplysninger, sker dette, foruden med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, 1. b., med hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f og artikel 9, stk. 2, litra b.

Oplysninger om strafferetlige forhold behandler vi som beneficerede forsvarere, og det er således en behandling, der foretages under kontrol af domstolene, og som derfor har hjemmel i persondataforordningens artikel 10.

I det omfang KASUS Advokater behandler personnumre, vil det ske med hjemmel i databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 4, jf. databeskyttelseslovens § 7, jf. persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f. Det vil sige i situationer, hvor det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

KASUS Advokater er underlagt hvidvaskloven i forbindelse med visse sager, og i den forbindelse vil vi endvidere behandle personoplysninger med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse).

I det omfang opbevaring af personoplysninger udelukkende er begrundet i KASUS Advokaters interesser, sker opbevaringen med hjemmel i persondataforordningens artikel 6, 1. f. De hensyn, der i så fald ligger bag opbevaringen, er angivet nedenfor under overskriften ”Tidsrum for vores persondatabehandling/opbevaring af oplysningerne”.

 

Kategorier af modtagere

Vores behandling af personoplysninger sker på en it-platform, der kører hos en ekstern hostingleverandør. De servere hostingfirmaet anvender er beliggende inden for EU.

Dine oplysninger vil blive overgivet til eksterne i det omfang, det er nødvendigt for at håndtere den konkrete sag, eller hvis vi bliver pålagt dette af offentlige myndigheder såsom politiet, SKAT og/eller domstolene.

De eksterne, der videregives oplysninger til, kan være parter/partsrepræsentanter, domstole, pensionsselskaber, skønsmænd/sagkyndige, vurderingsmænd, forsikringsselskaber og/eller offentlige myndigheder.

 

Overførsler til tredjelande

Hos KASUS Advokater overfører vi ikke personoplysninger til lande uden for EU. Sker der undtagelsesvis overførsel til et land uden for EU, vil det være et land, der står på EU’s liste over sikre tredje lande og/eller i en situation, hvor vi har sikret korrekt overførselsgrundlag jfr. persondataforordningens kapitel V.

 

Tidsrum for vores persondatabehandling/opbevaring af oplysningerne

KASUS Advokaters ansatte er instrueret i kun at behandle personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt i den konkrete sag, og hvor det i øvrigt tjener et sagligt formål.

Behandling og lagring af personoplysningerne sker/registreres i de enkelte sager. Sletning af sagerne (og dermed de deri liggende personoplysninger) sker efter følgende retningslinjer:

Vi opbevarer vore sager og oplysningerne heri i 10 år efter sagens afslutning. Herefter sker en irreversibel anonymisering af sagens oplysninger.

Årsagen til den 10 års opbevaringsperiode er følgende:

Af hensyn til vore kunder, der ikke sjældent flere år efter en sags afslutning ønsker sagen genåbnet og/eller har spørgsmål til sagen samt af hensyn til KASUS Advokaters interesse i at kunne dokumentere vores sagsbehandling, er det nødvendigt, at sagerne gemmes i 10 år.

Det er ikke teknisk/praktisk muligt inden for det omkostningsmæssigt proportionelle selektivt at slette oplysninger i sagerne, således at f.eks. følsomme oplysninger slettes tidligere end andre. Ofte indgår følsomme oplysninger i dokumenter, hvori der samtidig indgår almindelige oplysninger, som det er relevant at gemme. Skulle KASUS Advokater gennemgå akterne i afsluttede sager med jævne mellemrum og overstrege/slette følsomme oplysninger heri, ville det reelt beslaglægge ressourcer i helt uforholdsmæssigt omfang.


Dine rettigheder

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har som udgangspunkt ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig.


Ret til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til berigtigelse af dine personoplysninger, såfremt vi ligger inde med forkerte oplysninger.


Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få vores behandling af dine personoplysninger begrænset i det omfang, lovgivningen i øvrigt ikke tilsiger, at vi skal/kan behandle oplysningerne.


Ret til sletning

Du har ret til at anmode os om at slette personoplysningerne, og i det omfang lovgivningen i øvrigt ikke tilsiger, at vi skal/kan behandle oplysningerne, vil vi efterkomme en sådan anmodning.


Ret til at trække samtykke tilbage

Hvis vi behandler dine personoplysninger på baggrund af dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og vi vil derpå ophøre med at behandle oplysningerne, medmindre vi også behandler oplysninger på andet juridisk grundlag end dit samtykke.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.


Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi henstiller dog til, at du inden en klage kontakter os, hvis du mener, at den måde vi behandler dine personoplysninger på er forkert og/eller ulovlig, idet vi så altid er åbne for en dialog. Vore kontaktoplysninger står ovenfor.