Pligtmæssige oplysninger

KASUS Advokater er etableret på Torvet 1A, 8600 Silkeborg. Vi har desuden kontor på adressen Rugaardsvej 5, 8680 Ry.

Vi kan kontaktes på telefonnummer 33 60 30 00 samt på mailadressen post@kasusadvokater.dk.

Vores CVR-nummer er 40 58 47 14.

KASUS Advokater er organiseret som et advokatpartnerselskab.

KASUS Advokater har klientbankkonto i Jyske Bank (7418-1072260).

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.

Advokaterne hos KASUS Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er registreret hos og en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater hos KASUS Advokater er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Danmark, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af KASUS Advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

KASUS Advokater anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.

Advokaterne hos KASUS Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

I tilfælde af en tvist om salær opkrævet af KASUS Advokater og/eller utilfredshed med en af KASUS Advokaters advokaters adfærd, kan klienten klage over salærets størrelse og/eller adfærden til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk