Tag: Samvær

Tvister om samvær

Det såkaldte Rørdam-udvalg, som undersøger mulighederne for at forbedre sagsbehandlingstiderne ved domstolen, har i en ny rapport foreslået, at det bør overvejes at fjerne samværssager om børn fra domstolene og alene lade konflikter om samvær blive afgjort administrativt i Familieretshuset.

På nuværende tidspunkt er systemet indrettet således, at Familieretshuset står for sagsoplysningen i alle samværssager. I de mindst komplicerede on enkle samværssager kan Familieretshuset træffe afgørelse om samværet, men i de komplicerede sager må Familieretshuset ikke træffe afgørelse. De mere komplekse og/eller komplicerede samværssager afgøres altid af Familieretten, når Familieretshuset har oplyst sagen. Alle afgørelser om børnenes bopæl og forældremyndighed træffes af retten.

Forslaget er bekymrende, idet den største retssikkerhed for både børn og forældre findes hos domstolene. Domstolene er vant til at løse konflikter, og det er yderst kompetente og dygtige dommere og børnesagkyndige, der behandler sagerne ved domstolene. Domstolene er gode til at lave faste rammer for, hvordan samværet skal placeres, og forældrene respekterer domstolene.

Fjernes samværssagerne fra domstolene, er der en stor risiko for, at man går på kompromis med retssikkerheden børnesager, hvilket er yderst betænkeligt.

Det er under visse betingelser muligt at få fri proces til en børnesag, hvilket betyder, at det offentlige betaler ens udgifter til sagens behandling, herunder salæret til en advokat. Denne mulighed har man ikke uden for domstolssystemet. Har man ikke selv råd til at betale for en advokat, har man som udgangspunkt ikke muligheder for at få beskikket en advokat – heller ikke selvom den anden forælder har råd til en advokat. Forældre, der ikke har råd til en advokat, risikerer at stå dårligere i samværssager, hvis sagerne behandles uden for domstolssystemet.

Rørdam-udvalgets begrundelse for, at sagerne fjernes helt eller delvist fra domstolene, er blandt andet, at samværssager ofte er mindre afgrænsede og mere detaljerige og foranderlige end de sager, domstolene som udgangspunkt har til opgave at løse, ligesom der i samværssager kan være behov for, at afgørelser træffes hurtigere, end domstolene er gearet til. Udvalget nævner som ét blandt flere forslag, at afgørelser om samvær træffes administrativt. Det vil i praksis betyde, at alle afgørelser om samvær skal træffes af Familieretshuset.

Som et alternativ til, at alle samværsafgørelser træffes af Familieretshuset, foreslår Rørdam-udvalget, at Familieretten fastsætter niveauet for samværet, fx om det skal være en 7/7-ordning, mens det er op til parterne selv at fastsætte samværet inden for disse rammer. Såfremt parterne ikke kan blive enige, må Familieretshuset fastsætte det nærmere samvær, fx skiftedage, inden for det niveau, der er fastsat.

Rørdam-udvalget foreslår også, at det bør overvejes, om samværssager kun kan ankes til Landsretten, hvis der opnås tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Dette forslag bryder fuldstændigt med princippet om, at alle har ret til at få sin sag behandlet ved to instanser, og dette forslag må anses som en glidebane for retssikkerheden – særligt for børnene.

Hvis du ønsker at høre mere om samvær, er du velkommen til at kontakte advokat Marie Rud Hansen på tlf. 3360 3031 eller e-mail mrh@kasusadvokater.dk eller advokatfuldmægtig Laura Fendinge Nielsen på tlf. 3360 3029 eller e-mail lfn@kasusadvokater.dk.